Regulamin świadczenia usług

Drukuj

 

I. Postanowienia ogólne

1.   Niniejszy regulamin, nazywany dalej Regulaminem, określa zakres i warunki na jakich w serwisie o nazwie host24h.pl świadczone są usługi hostingowe, oferowane przez firmę Paweł Hałas z siedzibą we Wrześni..

2.   Rejestracja konta z wybraną usługą w serwisie host24h.pl i otrzymanie potwierdzenia realizacji zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług pomiędzy firmą Paweł Hałas i rejestrującym konto, nazywanym dalej Użytkownikiem, a także wyrażeniem zgody na akceptację postanowień niniejszego Regulaminu wraz z Cennikiem.

3.   Cennik stanowi integralną część Regulaminu.

 
II. Określenia użyte w regulaminie

1.   Usługa  - usługa hostingowa: odpłatne udostępnianie przestrzeni dyskowej, umieszczenie serwisu WWW, konta FTP, bazy danych MySQL oraz poczty elektronicznej,

2.   Cennik  - zestawienie oferty usług wraz z cenami.

3.   Abonament  - okres na jaki została wykupiona usługa zgodnie z cennikiem.

4.   Użytkownik  - osoba prawna lub fizyczna, która dokonała rejestracji konta i otrzymała potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

5.   Usługodawca  - firma Paweł Hałas.

 
III. Świadczenie usług i płatności

1.   Umowa zostaje zawarta poprzez zaakceptowanie przez klienta warunków Regulaminu i Cennika oraz prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia znajdującego się na stronie host24h.pl. Dane podane przez klienta muszą być zgodne ze stanem faktycznym.

2.   Rejestrujący się klient oświadcza, że wybrana przez niego nazwa konta nie narusza praw innych osób, a ewentualne wynikłe na tym tle spory rozstrzygane będą bez udziału Usługodawcy i poza nim.

3.   Umowa zawierana jest na czas zamówionej i opłaconej Usługi. Płatności można dokonać poprzez tradycyjny przelew lub płatności elektroniczne.

4.   Zawierając umowę Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług hostingowych na rzecz Użytkownika na warunkach określonych w Regulaminie.

5.   Zawierając umowę klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz Cennikiem.

6.   Klient otrzymuje prawo do siedmiodniowego darmowego okresu próbnego testowania nowo założonego konta.

7.   Świadczenie Usługi rozpoczyna się po dokonaniu zapłaty za usługę w kwocie uwidocznionej w cenniku i rachunku pro forma.

8.   W przypadku nie dokonania zapłaty za Usługę najpóźniej do końca trwania siedmiodniowego okresu testowego, konto zostaje zablokowane. Za dzień zapłaty uważa się dzień zarejestrowania wpływu pieniędzy na konto Usługodawcy.

9.   Jeżeli do ostatniego dnia trwania opłaconego abonamentu nie wpłyną na rachunek Usługodawcy pieniądze przedłużające Usługę na następny okres, konto zostaje zablokowane. Po upływie czternastu dni dane stanowiące zawartość konta zostają usunięte z serwera.

10. Regulamin oraz oferta wraz z Cennikiem udostępniane są klientom poprzez stronę internetową host24h.pl.

11. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych zawartych w formularzu rejestracyjnym i jest zobowiązany do ich bieżącego uaktualniania.

12. Zawierając umowę Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

13. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia jej zawarcia

14. Usługodawca ma prawo odmówić zawarcia umowy bez podania przyczyny.

15. Za opłaty stanowiące wynagrodzenie za wykonywanie usług przez Usługodawcę rozumie się opłaty wynikające z Cennika lub umowy.

 
IV. Zmiany w umowie

W okresie trwania abonamentu Użytkownik może dokonać zmiany zakresu pobieranej usługi na następujących zasadach:

1.   Przy rozszerzeniu Usługi z tańszej na droższą Użytkownik opłaca różnicę cen pomiędzy Usługami za pozostały do wykorzystania okres Abonamentu. Usługa droższa zostaje uaktywniona bezzwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę odpowiedniej wpłaty z tytułu zmiany zakresu Usługi.

2.   Przy przejściu z Usługi droższej na tańszą nie przysługuje Użytkownikowi zwrot pieniędzy za nie wykorzystaną do końca Abonamentu Usługę droższą.

3.   Użytkownik, który chce dokonać zmian w umowie, o których mowa w § IV ust.1,2 musi powiadomić o tym Dostawcę Usług pocztą elektroniczną  lub listownie

4.   Usługodawcy przysługuje prawo zmiany poszczególnych elementów Usługi na prośbę Użytkownika. Rodzaj zmiany oraz cena jest uzgadniana indywidualnie między Usługodawcą a Użytkownikiem.

5.   Zmiana parametrów Usługi na prośbę użytkownika o której mowa w pkt 4 następuje niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty na wystawiony przez Usługodawcę rachunek pro forma.

6.   Zmienione parametry Usługi w trybie pkt 4 obowiązują do końca wykupionego okresu abonamentowego. Po odnowieniu Usługi na kolejny okres abonamentowy obowiązują parametry ustalone do danej Usługi.

7.   Usługodawca ma prawo zmiany cen opłacanego abonamentu. W takim przypadku Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną z 30 dniowym wyprzedzeniem.

8.   Brak odpowiedzi Użytkownika na informację o zmianie ceny Abonamentu, o której mowa w pkt 7, w ciągu 14 dni wiąże się z akceptacją nowego cennika i przedłużeniem umowy.

9.   Nowy cennik zaczyna obowiązywać od nowego okresu rozliczeniowego.

 
V. Rozwiązanie umowy

  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia i zaprzestania świadczenia usługi w przypadku:
    • podania przez klienta nieprawdziwych danych lub w przypadku posługiwania się podrobionymi dokumentami,
    • umieszczania na udostępnionej klientowi przestrzeni dyskowej treści oraz materiałów niezgodnych z prawem, naruszających normy społeczne lub obyczajowe.
    • spowodowania niestabilności działania systemu hostingowego,
    • naruszenia postanowień Regulaminu.
  1. W dniu rozwiązania umowy Usługodawca bezpowrotnie usuwa i kasuje wszystkie dane klienta znajdujące się na serwerach, a Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu należności za pozostałą do wykorzystania część Abonamentu.

 
VI. Obowiązki i uprawnienia Usługodawcy i Użytkownika

1.   Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za gromadzone i przekazywane przez Użytkownika treści oraz dane, sposób wykorzystania konta, treść i zawartość przesyłanych wiadomości, jak również za jakiekolwiek szkody i skutki z tego wynikłe. Odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Użytkownik.

2.   Użytkownik jest zobowiązany nie przekazywać i nie przechowywać w przestrzeni dyskowej udostępnionej klientowi przez Usługodawcę treści naruszających obowiązujące przepisy prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

3.   Użytkownikowi nie wolno wysyłać masowych wiadomości o charakterze komercyjnym drogą elektroniczną (SPAM) wbrew woli adresatów.

4.   Usługodawca dołoży wszelkich starań co do jakości wykonywanej Usługi oraz ochrony danych znajdujących się na serwerach. Zastrzega sobie jednocześnie prawo do okresowego wstrzymania świadczenia Usługi z przyczyn technicznych.

5.   Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Usługi wynikłe z przyczyn od niego niezależnych.

6.   Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną przyczyną od niego niezależną.

7.   Całkowita odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkownika ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć kwoty otrzymanej przez Usługodawcę z tytułu świadczenia Usług na rzecz tego klienta za jeden okres rozliczeniowy.

 
VII. Postanowienia końcowe

1.   Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na przesyłanie na jego adres materiałów promocyjnych przez Usługodawcę, a także na wykorzystanie podanych przez Użytkownika danych do celów realizacji Usługi.

2.   Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez firmę Usługodawcę swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. nr 133 poz. 883).

3.  Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszego Regulaminu, o czym klienci będą powiadomieni na stronie internetowej host24h.

4.   W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

5.   Wszelkie spory, wynikłe pomiędzy klientem a Usługodawcą, których nie uda się załatwić polubownie, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

Profesjonalny hosting i rejestracja domen
Poznań, Września, Konin, Gniezno, Słupca, Środa Wlkp, Mosina, Jarocin, Śrem, Gostyń, Kostrzyn, Tarnowo Podgórne, Oborniki, Szamotuły, Kórnik, Swarzędz, Kalisz

Copyright 2011-2012 Paweł Hałas